Algemene Voorwaarden NCA 2019 Congrestival

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Notarieel Congres Antwerpen (NCA2019) Congres dat op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019 wordt georganiseerd.
 2. Deze algemene inschrijvingsvoorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de Deelnemer door de Registratie, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met de eigen algemene voorwaarden. Deze laatste binden de Organisator slechts wanneer ze schriftelijk en uitdrukkelijk door de Organisator werden aanvaard.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder de Deelnemer er persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat de Deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de website van het NCA2019 Congrestival.

2. Gegevens van de Organisator

NCA2019 VZW
Koningin Elisabethlei 10
2018 Antwerpen
BTW : BE0678.757.203

3. Definities

 1. De Organisator: NCA2019 vzw
 2. De Deelnemer: de individuele participant aan het NCA2019 Congrestival
 3. Het Congres: het kennisevenement dat door NCA2019 vzw wordt georganiseerd voor de Deelnemers op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019
 4. De Registratie: de aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod van NCA2019 tot deelname aan het Congres door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website www.nca2019.be

4. Registratie

 1. De Deelnemer kan zich inschrijven via de website (registratieformulier), per e-mail of per post (inschrijvingsformulier).
 2. Organisator bevestigt de inschrijving zo spoedig mogelijk
 3. De Deelnemer kan zich inschrijven tot de uiterste inschrijfdatum van Vrijdag 6 september 2019. Inschrijvingen na deze datum kunnen geweigerd worden.
 4. Door de inschrijving verklaart de klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 5. Elke individuele Registratie geeft het recht op deelname aan de plenaire sessies, workshops en de catering gedurende het Congres.
 6. Het is aangemelde Deelnemer toegestaan om, nadat uitdrukkelijk toestemming is verleend door NCA2019 vzw, de reservering over te dragen aan derden.

5. Betaling

 1. Door het registreren verplicht de Deelnemer zich tot betaling van de congresbijdrage.
 2. Na de registratie ontvangt de Deelnemer van Organisator een factuur voor het betalen van de congresbijdrage. In de factuur wordt een betalingstermijn opgenomen waarbinnen betaling plaats dient te vinden.
 3. Na ontvangst van de congresbijdrage door de Organisator heeft de Deelnemer recht op deelname aan het Congres en zal het E-ticket ongeveer 1 week voorafgaand aan het Congres gepubliceerd en verstuurd worden.
 4. De congresbijdrage is exclusief btw, tenzij anders vermeldt.
 5. In geval van laattijdige betaling brengt elke vervallen en onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten op aan een intrestvoet van 1% per aangevatte maand. De bedragen die nog verschuldigd zijn, zullen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%.

6. Annulering door de Deelnemer

 1. De registratie is bindend. De Deelnemer kan de inschrijving enkel schriftelijk annuleren, per post of per aangetekende brief. De annulering dient verzonden te worden naar het adres van de Organisator.
  1. Bij annulering tot 20 werkdagen voor het begin van het Congres dient de Deelnemer als vergoeding € 35,00 excl. btw aan administratie- en annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst e-mail. - Bij annulering binnen 20 werkdagen voor het begin van het Congres is de Deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst e-mail.
  2. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de Deelnemer.
  3. In geval de Deelnemer na het begin van het Congres de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan het Congres deelneemt, heeft de Deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

7. Annulering door de Organisator

 1. De Organisator kan het Congres annuleren in geval van overmacht. Het bedrag van de inschrijving zal aan de Deelnemer terugbetaald worden, zonder dat de Deelnemer recht heeft op een bijkomende schadevergoeding.
 2. Indien er te weinig inschrijvingen zijn, , bij onvoorziene afwezigheid van sprekers, of bij iedere andere onvoorziene omstandigheid, kan de Organisator het Congres annuleren tot 5 werkdagen voor de begindatum van het Congres,zonder dat Organisator gehouden is tot enige schadevergoeding, behoudens de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Indien mogelijk zorgt de Organisator voor een passend alternatief, bijvoorbeeld een ander tijdstip, datum of locatie. De Deelnemer kan in dit geval de inschrijving annuleren, zonder het recht op enige schadevergoeding.

8. Wijzigingen voorbehouden

 1. Organisator spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met gekwalificeerde sprekers neer te zetten. Organisator behoudt zich het recht programmawijzigingen aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in sprekers voor zover de namen van de sprekers bekend zijn gemaakt bij (potentiële) Deelnemers. Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie via de speciale congrespagina op de website www.nca2019.be en/of e-mail.

9. Beperking aansprakelijkheid

 1. Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het Congres of het wijzigen van de datum van het Congres uit.
 2. Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het Congres uit.
 3. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.
 4. Roken is niet toegestaan. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade. Door Deelnemer en/of haar medewerkers veroorzaakte brandschade of schroeischade zal te allen tijde op Deelnemer worden verhaald.

10. Intellectuele Rechten

Noch de inschrijving, noch de deelname aan de permanente vorming doen in hoofde van de klant een recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de permanente vorming.

11. Exclusieve bevoegdheid – toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de klant en de verkoper als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Ieder geschil tussen de klant en de aanbieder wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

12. Persoonlijke levenssfeer

De Organisator verbindt zich ertoe de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de hierop aansluitende Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.NCA2019, Antwerpen, 04 maart 2019